Integritetspolicy


Skyddet för dina personuppgifter är viktiga för ALT Hiss AB. I integritetspolicyn kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har beträffande personuppgifter.

General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL) och kommer bl.a. innebära förändringar för de som behandlar personuppgifter.

Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi sparar hos oss.


Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är: 

ALT Hiss AB

556489-1835

Ilabäcksvägen 6, 342 32 Alvesta


Vilka personuppgifter samlar vi in och från var?

När du är i kontakt med oss (t.ex. vid köp, ifyllande av formulär eller besök på websidan) samlar vi in personuppgifter om dig. De uppgifter vi samlar in är företagsnamn, organisationsnummer, organisation, namn, adress, e‐postadress och telefonnummer, köp‐, order‐ och användningshistorik, IP‐adress samt information som du lämnar till vår kundtjänst.


Därför behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande lagliga grunder:

Köp
Vi behandlar personuppgifter för hantering av beställningar samt för att skicka meddelanden om leveransstatus.

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig.

Kundtjänstärenden
Vi behandlar personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden som t.ex. frågor, reklamationer och garantiärenden.

Behandlingen sker för att kunna hjälpa dig med dina kundtjänstärenden vilket är vårt berättigade intresse, samt för att uppfylla skyldighet i lag vid reklamationer och garantiärenden.

Marknadsföring
Vi rekommenderar produkter på webbsidan.

Behandlingen sker med ditt medgivande för direktmarknadsföring eller för vårt berättigade intresse att skicka direktmarknadsföring.

Förbättring och utveckling
Vi behandlar personuppgifter för att kunna förbättra och utveckla vår service, våra produkter och våra tekniska system.

Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att kunna uppdatera, förbättra och utveckla service, produkter och tekniska system.

Fullgörande av skyldigheter enligt lag
Vi behandlar personuppgifter för att kunna efterleva gällande lagar, t.ex. lagar om bokföring, skatt eller produktsäkerhet.

Behandlingen sker för att fullgöra skyldighet enligt lag.


Förhindrande av missbruk och brott
Vi behandlar personuppgifter för att förhindra missbruk av våra tjänster och för att förhindra brott, t.ex. bedrägeri.

Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att förhindra och förebygga missbruk och olovlig användning av våra tjänster.


De som får del av personuppgifterna

Vi kan komma att dela personuppgifter med andra, då endast när det är tillåtet enligt lag. De som personuppgifter delas med kan vara t.ex. myndigheter, logistikföretag, marknadsföringsbolag, installationsbolag eller andra leverantörer.


Överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES

I vissa fall kan vi komma att överföra personuppgifter till juridiska personer i länder utanför EU/EES. I sådana fall sker överföringen antingen till länder som EU‐kommissionen har beslutat att det finns en adekvat skyddsnivå i, vid användande av standardavtalsklausuler som godkänts av EU‐kommissionen eller andra lämpliga skyddsåtgärder.


Så länge sparas personuppgifterna

Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in eller så länge som det krävs enligt lagar eller andra författningar. Köp och orderhistorik sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag.

Kundtjänstuppgifter relaterade till köp och reklamationer sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag. Kommunikation med vår kundsupport som vi inte måste spara för att följa krav i lag gallras efter sex månader.

Uppgifter för marknadsföring sparas till dess du begär att inte längre få del av marknadsföringsmaterial.

Uppgifter för förhindrande av missbruk och brott sparas så länge som vi behöver det för att förebygga eller rapportera brott (t.ex. bedrägeri).


Dina rättigheter

Vi svarar på din begäran avseende någon av dina rättigheter så snart som möjligt men senast inom en månad.

Tillgång
Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt en kopia av personuppgifterna.

Rättelse 
Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga data rättas.

Radering
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i följande fall:

Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats;
Du har återkallat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen;
Du har invänt mot behandling av personuppgifter som skett med stöd av vårt berättigade intresse och ditt intresse väger tyngre;
Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt;
Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.
Begränsning av behandling
Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i följande fall:

Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta;
Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och begär i stället att dess användning begränsas;
Du behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk men vi behöver inte längre personuppgifterna för de ändamål de behandlats för;
Du har invänt mot behandling av dina personuppgifter och vi bedömer under en tid vems
berättigade intresse som går före.


Invändning mot behandling

Du har rätt att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi behandlar med anledning av ett berättigat intresse. Behandlingen upphör i sådant fall om vi inte har ett berättigat intresse som går före dina intressen eller om vi måste fortsätta behandlingen för att tillvarata rättsliga anspråk.


Invändning mot direktmarknadsföring

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring. Du kan invända mot direktmarknadsföring genom att kontakta kundservice. Om du har gjort en sådan invändning slutar vi att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring.


Dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som du har tillhandahållit oss och som vi behandlar automatiserat på grund av avtal med dig eller med anledning av ditt samtycke, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format.


Klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss eller lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Här kan du läsa mer om integritetsskydd: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/


Cookies

När du visar den här webbplatsen eller någon annan webbplats som länkas från den här webbplatsen kan vi spara lite information på din dator i form av en ”cookie”.

ALT Hiss använder bland annat cookies för att registrera besökarstatistik.

Du kan ställa in datorn på att blockera cookies. Det innebär dock att vi inte kan garantera att alla delar av webbplatsen fungerar som de ska. Hur du blockerar cookies beror på vilken webbläsare du använder. Välj ”Hjälp” eller en motsvarande meny i webbläsaren om du behöver anvisningar.


Kontakt

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss på info@alt.se


Copyright & rättighetsskydd

Copyright © 2012 ALT Hiss AB.

Allt material på vår webb www.alt.se och althiss.se är rättighetsskyddat av ALT Hiss AB. Detta innefattar altt innehåll som texter, bilder, layout och illustrationer eller annat innehåll. För att använda material från vår webbplats krävs ett skriftligt tillstånd från ALT Hiss AB. För att ansöka om tillstånd till att använda skyddat material, kontakta info@alt.se